Psikoloji

Yüksek Lisans öğrencilerinin Psikoloji konulu ödevinde ve tezinde destek veriyoruz.

 

 Psikoloji yüksek lisans birçok öğrencinin eğitim almak istediği bir bölümdür.

Psikoloji ” Yüksek Lisans bölümleri : Sosyal Psikoloji, Toplum Psikolojisi, Kişilik-Sosyal Psikoloji, Siyaset Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi ve Endüstri-Örgüt Psikolojisi alt alanlarını kapsamaktadır.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında verilen dersler:

• Aile ve Çocuk Politikaları
• Araştırma Yöntemleri
• Bilişsel Gelişim
• Bireysel Süpervizyon
• Bitirme Projesi
• Çift Terapisi
• Çift ve Aile Terapisinde Beceri ve Uygulama
• Çift ve Aile Terapisinde Kuramsal Temeller
• Çift ve Aile Terapisinde Seçme Konular
• Çocuklar için Oyun Terapisi ve Müdahaleler
• Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
• Gelişimsel Değerlendirme
• İleri Düzey İstatistik
• Klinik Uygulama ve Grup Süper vizyonu
• Meslek Etiği
• Psikolojide kuram, yöntem ve problemler
• Psikopatoloji ve Değerlendirme
• Psikopatoloji ve Değerlendirme
• Seminer
• Sosyal ve Duygusal Gelişim
• Tez
• Uygulamalı Gelişim Psikolojisi

 

 

DERS İÇERİKLERİ
 
Alan Uygulaması 
Alan Uygulamasının temel amacı Psikolojisi Yüksek Lisans Programı sırasında öğrenilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin alan deneyimi ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi ve desteklenmesidir. Alan Uygulaması ile öğrenciler psikoloji alanı ile ilgili farkındalık kazanma, gözlem yapma, kuramsal bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesini deneyimleme fırsatı bulacaktır. Alan uygulamasının diğer bir amacı da öğrencilerin alanlarında iş deneyimi kazanmaları ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmeleridir.
 
Araştırma Yöntemleri
Bu derste ileri düzeyde bilimsel yöntemin temel kavramlarının sunulması, literatür tarama, problem bulma, teori oluşturma, hipotez kurma ve test etme ve deneysel desenler, istatistiksel uygulamalar gibi araştırma yöntemleri konuları incelenmektedir.
 
İleri Düzey İstatistik 

Bu ders kapsamında çok yönlü varyans analizleri, kovaryans analizleri, karşılaştırmalar, regresyon analizleri, aracılık ve düzenleyici değişken analizleri gibi konuların incelenmesini içermektedir.
 
Seminer 

Seminer dersi, son yıllarda yapılan araştırmalar, tez konusu veya öğrencinin ilgisine göre sözel veya yazılı olarak verilmektedir.
 
Psikolojide Kuram, Yöntem ve Problemler  
Bu ders bölüm öğretim üyeleri ve misafir konuşmacılar tarafından yapılan güncel araştırmaların sunumunu içermektedir. Öğrencilerin araştırma fikirleri geliştirmelerine ve farklı yöntemleri araştırma ve uygulama çalışmalarına entegre etmelerine yardımcı olmak amacıyla planlanmıştır.
 
Sosyal ve Duygusal Gelişim               
Sosyal ve Duygusal Gelişim dersi, sosyal biliş, benlik, toplumsal cinsiyet, sosyal ilişkiler ve ahlak gelişiminin yanı sıra duyguları anlama, ifade etme ve düzenleme becerilerinin gelişimine yönelik çağdaş teori ve araştırmaları incelemeyi hedefler. Konular bireyin etkileşim içinde olduğu sosyal ve kültürel bağlam ile ilişki içinde incelenecek, kuram ve araştırmaların uygulamaya yönelik sonuçları üzerinde durulacaktır.   
 
Bilişsel Gelişim 
Bilişsel gelişim alanında kuramsal yaklaşımlar ve son yıllarda yapılan araştırmaların eleştirel olarak incelenmesini içermektedir. Bebeklikten ergenliğe kadar gerçekleşen bilişsel gelişimin, özellikle erken çocukluk döneminde yoğunlaşarak incelenmesini içerir.  Başlıca incelenen konular, algı, bellek, dil, yönetici işlevler, akıl yürütme, sosyal biliş ve atipik bilişsel gelişim. Ayrıca, bilişsel gelişimin sosyal-duygusal gelişimle olan bağlantıları da incelenecektir.
 
Uygulamalı Gelişim Psikolojisi 
Uygulamalı Psikoloji dersi, gelişim psikolojisi kuram, araştırma ve metodolojisinin bireylerin yaşam boyu psikolojik sağlığını desteklemek amacıyla nasıl kullanılabileceğini incelemeyi amaçlar. Derste, özellikle çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla uygulanan müdahale programlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.    
 
Gelişimsel Psikopatoloji 
Çocuklukta ve ergenlikte görülen psikolojik bozuklukları içerir. Bu dönemleri kapsayan temel bozukluklara ilişkin tanımlar ve tanı kriterleri üzerinde durulacaktır. Temel bozukluklara ilişkin biyolojik, genetik, ailevi ve sosyokültürel etkiler incelenecektir. Temel bozuklukların gelişimi, önlenmeleri ve tedavileri üzerine yürütülmüş araştırmalar incelenecektir.
 
Aile ve Çocuk Politikaları 
Bu ders, psikoloji bilimi ile aile ve çocuk gelişimi konuları ile ilgili sosyal politikaların ilişkisi üzerine odaklanır. Bu derste, sosyal politika geliştirilmesinde psikolojinin rolü tartışılacak, Türkiye’den ve dünyadan, ailenin refahını ve olumlu çocuk gelişimini destekleyen sosyal politika uygulamaları incelenecektir.
 
Çocuklar için Oyun Terapisi ve Müdahaleler
Çocuklar ve ergenler için geliştirilmiş oyun terapisi uygulamalarına odaklanılacaktır. Çocuk ve ergenlerin optimum gelişimini desteklemeyi hedefleyen oyun tekniklerinin tarihsel gelişimi, kuramsal temelleri, ilkeleri, uygulanışı ve oyun terapisi konusunda yürütülmüş araştırmalar üzerinde durulacaktır.  
 
Gelişimsel Değerlendirme 
Gelişimsel Değerlendirme dersi yüksek lisans öğrencilerine, okul öncesi dönemdeki çocukları sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim açısından değerlendirme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu derste, gelişimi değerlendirmeye yönelik ölçme araçlarının oluşturulması, standardizasyonu, uygulanması ve raporlama gibi becerilerin kazanılması ve geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.  
 
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
Bu ders, gelişimi psikolojisi yöntem ve konularına ileri düzeyde bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Derste öğrenciler, üzerine odaklanılan konularda klasik ve çağdaş teorik ve metodolojik yaklaşımları derinlemesine öğrenecek ve bu yaklaşımları eleştirel olarak değerlendirebilme becerisi kazanacaklardır. Dersin içeriği verildiği döneme göre gelişim psikolojisi alanlarından birinde (sosyal ve duygusal gelişim, ahlak gelişimi, bilişsel gelişim) belirlenen bir araştırma alanı üzerine odaklanacaktır.
 
Çift ve Aile Terapisinde Seçme Konular
Bu ders, çift ve aile terapisi alanının yöntem ve konularına ileri düzeyde bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Derste öğrenciler, üzerine odaklanılan konularda klasik ve çağdaş teorik ve metodolojik yaklaşımları derinlemesine öğrenecek ve bu yaklaşımları eleştirel olarak değerlendirebilme becerisi ile birbiriyle bağdaştırma yetisi kazanacaklardır. Dersin içeriği verildiği döneme göre çift ve aile terapisi alanlarından birinde belirlenen bir araştırma alanı üzerine odaklanacaktır.
 
Çift ve Aile Terapisinin Kuramsal Temelleri  
Bu ders, aile terapisi/sistemik terapinin kuramsal temellerine, bu alandaki araştırmalara ve farklı ortamlardaki uygulamalarına odaklanmaktadır. Derste, sistem teorisinin temel ilkeleri ve bu ilkelerin aile sistemine uygulanışı işlenecektir. Çift ve aile terapisi temel modelleri, alandaki tarihsel gelişimlerle paralel olarak incelenecektir. Aile genogramı, vaka formülasyonları, rolleme gibi egzersizlerle; aile etkileşim döngülerinin, kültürel patternlerin, terapistin kişisel gelişiminin ve kök aile meselelerinin incelenmesi gibi konulara odaklanılacaktır.
 
Güncel Çift ve Aile Terapisi Kuramları 
Bu ders aile terapisi teori, araştırma ve klinik uygulama ve bunların farklı alanlardaki uygulamaları ile ilgili güncel modellere odaklanmaktadır. Bu ders temel kuramlar dersinin devamı niteliğinde olup çeşitli güncel aile/sistem teorileri ve terapi modellerini işleyecektir. Özellikle postmodern modeller vurgulanacaktır. Öğrenciler aile/sistem terapileri ve müdahaleleri ile ilgili günümüz araştırma sonuçlarını öğreneceklerdir. Araştırmalarla desteklenen çeşitli aile terapisi modelleri (çok boyutlu aile terapisi, işlevsel aile terapisi, duygu odaklı terapi gibi) tartışılacaktır. Öğrenciler aynı zamanda farklı aile yapılarını öğrenecek ve kültür, sosyal sınıf, etnik köken, din, cinsiyet gibi kimlik çeşitliliklerinin önemini ve etkisini tartışacaktır. 
 
Çift ve Aile Terapisinde Beceri ve Uygulama 
Ders öğrencilere ilk görüşmeden son seansa kadar gerekli klinik deneyimler ile ilgili bilgi sunacaktır. Ayrıca, öğrenciler mikro-danışmanlık becerileri gibi çeşitli terapi teknikleri, değerlendirme teknikleri ve etkili terapi planlama stratejilerine dair gerekli becerileri öğreneceklerdir. Öğrenciler aynı zamanda gerekli klinik belgeleri uygun şekilde tamamlamayı ve mahremiyet, kişisel gizlilik gibi belirli klinik konuların nasıl ele alınacağını öğreneceklerdir. Öğrenciler derste öğrendiklerini pratik edebilmek için çeşitli rolleme aktivitelerinde yer alacaklardır.
 
Psikopatoloji ve Değerlendirme 
Bu derste temel psikolojik bozukluklara hayat boyu insan gelişimi perspektifinden odaklanılacaktır. Temel psikolojik bozuklukların tanımları ve tanısal kriterleri eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Bu bağlamda risk ve koruyucu faktörler işlenecektir. Çocuklukta, ergenlikte ve yetişkinlikte görülen psikolojik problemlerin; biyolojik, genetik, ailevi, sosyal ve kültürel etkilerle ilişkisi üzerine yürütülmüş araştırmalar incelenecektir. Genel olarak; psikolojik problemlere insan gelişimi, ilişkiler ve aile bağlamında odaklanacaktır.
 
Çift Terapisi 
Bu ders temel ve güncel aile terapisi kuramlarının ve sistemik kavramların devamı niteliğinde olup, çift ilişkilerinde değerlendirilmeye ve klinik uygulamaya odaklanır. Öğrenciler çift terapisine yönelik çeşitli kuramsal yaklaşımları ve araştırmaları öğrenecek ve eleştirel bir şekilde değerlendirecektir. Öğrenciler ders boyunca çift ilişkisindeki gelişimsel basamakları ve çeşitli çift formlarını tanıyacaktır. Bunlara ek olarak, öğrenciler çift terapilerinde gereken önemli becerileri öğreneceklerdir.
 
Meslek Etiği 
Bu derste, çift ve aile terapisinde ve genel olarak psikoterapide etik uygulamalar üzerine mevcut literatür incelenecektir. Bireyler, çiftler ve ailelerle terapi ile ilgili hukuksal meseleler işlenecektir. Öğrenciler; psikoterapi uygulamaları ile ilgili ulusal ve uluslararası etik yönetmelikler konusunda bilgilendirilecektir.
 
Çift ve Aile Terapisinde Seçme Konular
Bu ders, çift ve aile terapisi alanının yöntem ve konularına ileri düzeyde bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Derste öğrenciler, üzerine odaklanılan konularda klasik ve çağdaş teorik ve metodolojik yaklaşımları derinlemesine öğrenecek ve bu yaklaşımları eleştirel olarak değerlendirebilme becerisi kazanacaklardır. Dersin içeriği verildiği döneme göre çift ve aile terapisi alanlarından birinde belirlenen bir araştırma alanı üzerine odaklanacaktır.
 
Klinik Uygulama ve Grup Süpervizyonu
Bu dersin amacı kuramsal bilgilerin bireyler, çiftler ve ailelerle terapide uygulanmasıdır. Öğrenciler; canlı süpervizyon, kayıttan süpervizyon ve vaka tartışması gibi farklı sistemik süpervizyon yöntemlerini kullanarak gelişimlerini yakından takip eden bir süpervizörle çalışırlar. Öğrenciler; terapötik görüşme, değerlendirme ve tanı, terapi planlaması, terapi uygulamaları, vaka takibi ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi gibi konularda deneyimler edinir. Grup süpervizyonu aynı zamanda gruptaki diğer öğrencilerden geribildirim almak, terapi takımının parçası olmak ve yapıcı geribildirimler paylaşmak için imkan sağlamaktadır.  
 
Bireysel Süpervizyon
Öğrenciler, çift ve aile terapisi becerilerini ve vaka formülasyonlarını geliştirmek amacıyla bireysel süpervizyon alırlar. Danışanlarla gerçekleştirdikleri ilk görüşmeler, tamamladıkları değerlendirmeler, terapi planları, terapi sürecindeki gelişmeler ve terapi uygulamaları hakkında bilgileri süpervizyonda paylaşırlar. Terapi becerilerini, güçlü yanlarını ve aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri alanları gösterebilmek için görüşme kayıtlarını sunarlar. Terapistin kişisel gelişimi de bu dersin önemli bir parçasıdır.
 
Klinik Uygulama ve Grup Süpervizyonu
Öğrenciler kuramsal bilgilerini ve sistemik terapi becerilerini geliştirmeye devam etmek için grup süpervizyonunda çalışmaya devam ederler. Öğrenciler; çeşitli danışanların getirdiği farklı problemlerin değerlendirilmesi, vaka formülasyonu, terapi planlaması, terapi uygulamaları, terapiyi sonlandırma ve uygulamaların sonuçlarını değerlendirme gibi konularda farklı danışanlarla deneyimler kazanır.
 
Klinik Uygulama ve Grup Süpervizyonu
Bu derste, öğrenciler kuramsal bilgilerini ve sistemik terapi becerlerini ileri düzeyde uygulamaya dökerken; hem uygulama merkezinde hem de farklı uygulama ortamlarında çeşitli danışanlarla deneyimler edinirler.
 
Bireysel Süpervizyon
Öğrenciler, bireysel süpervizyona devam ederek çeşitli aile terapisi/sistemik terapi modelleri ve uygulamaları konusunda ileri düzey bir anlayış ve deneyim edinirler. Bireyler, çiftler ve ailelerle terapide farklı deneyimler elde edebilmek için danışanlarla uygulamalara devam ederler.
 
Bireysel Süpervizyon
Öğrenciler, bireysel süpervizörlerinden terapi becerileri ve vaka formülasyonları hakkında süpervizyon almaya devam ederler. Bu şekilde, farklı problemler ve farklı çift/aile formları ile terapi tecrübesi edinirler. Aynı zamanda dönem içindeki kişisel gelişimlerine ve gelecek kişisel gelişim hedeflerine odaklanırlar.
 
Dönem Projesi
Bu ders öğrencilerin psikolojide bir araştırma konusu üzerinde eleştirel bir literatür çalışma yapmasını; belli bir araştırma sorusunu cevaplamak üzere yapılan (empirik) çalışmaları teorik ve metodolojik açıdan değerlendiren bir rapor hazırlamalarını kapsamaktadır.  
 
Tez Çalışması
Bu dersin amacı öğrencilerin programda kazandıkları bilgi ve becerileri kullanarak tez çalışması kapsamında bilimsel bir araştırma yapmalarını sağlamak ve bu beceri ve yeterliklerle doktora program başvurularına hazırlamaktır

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com