YÜKSEK LİSANS HAKKINDA ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ HERŞEY BURADA

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ HERŞEY BURADA

İÇİNDEKİLER
Giriş
• Yüksek lisans (master)
• Doktora
Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz
Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler
• ABD’de lisans üstü öğrenim
• MBA programları
• Okul seçimi
• Kabul şartları
• Kayıttan bir yıl önce
• Kayıt yılı
Burslar
Burs türleri
• Devlet bursları
• Özel burslar
• Fellowship
• Asistanlıklar
• Öğrenci değişim programları
Burs örnekleri
• Chevening bursları
• Fulbright öğrenci bursları
• TEV yurtdışı bursları
• Jean Monnet eğitim bursları
• İsveç‐Türkiye Avrupa çalışmaları eğitim bursları
• Alman akademik değişim servisi
• Fransa master ve mühendislik öğrenimi bursları
• AUF eğitim bursları
• Erasmus öğrenci değişimi bursları
• Leonardo projeleri bursları
• İkili kültür anlaşmaları çerçevesinde hükümet bursları
• Avusturalya hükümetinden Türk akademisyenler için burslar
Bilgilenme Adresleri


GİRİŞ
Lisansüstü eğitim “Üniversitenin devamı” şeklinde görülmemelidir. Lisansüstü eğitime karar
verirken kişinin kendisine bazı temel sorular sormasında yarar vardır.
- Neden eğitimime devam etmek istiyorum? Bu eğitimin sonucunda ne tür kazanımlar
bekliyorum?
- Belirli bir iş deneyimine sahip olduktan sonra mı kararımı netleştirmeliyim?
- Hangi üniversitler ve programlar benim amacıma en çok hizmet ediyor?
- Bu gerçekten benim kararım mı?
Bu ve benzeri pek çok sorunun kendi içinizdeki cevabını araştırıken , bir yandan da bu
konudaki bilginizi arttırmanızı sağlayacak bazı bilgileri CO‐OP Kariyer Ofisi olarak
derledik ve oluşturduk.


LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ


Yüksek Lisans (Master)


Lisans eğitimi gerek araştırma gerekse uygulama açısından gerekli yeterliği kazandıran
deneyimi ve derinlemesine bilgiyi kazandırmakta yeterli olmayabilir. Yetkinleşme ve belirli
bir alanda uzmanlaşma açısından lisansüstü eğitim olanakları önem taşımaktadır.
Master, belirli bir meslek için gerekli özel beceriler kazandıran ve doğrudan çalışma hayatına
yönelten "yaşamsal" bir derecedir. Türkçe’de “uzman” ünvanıyla tanımlanmaktadır. Bu tarz
eğitim, kapsamlı özel derslerden oluşan bir yıllık öğrenime ek olarak bir yıllık proje veya tez
çalışmasıyla tamamlanmaktadır.
Araştırma yüksek lisansları, yani MA (Master of Arts‐Sosyal Bilimler Yüksek Lisansı) veya MS
(Master of Science‐Fen Bilimleri Yüksek Lisansı), araştırma ve bilim deneyimi sağlar.
Araştırma yüksek lisansı genellikle doktoraya hazırlığın bir parçasıdır. Bazı önemli
üniversiteler sosyal bilimler alanında, doktora yapma niyeti olmayan öğrencileri yüksek
lisansa kabul etmezler. Doktoradan farklı olarak yüksek lisansta daha fazla ders görülür ve
daha az araştırma semineri hazırlanır. Kapsamlı imtihanlar yapılmayabilir. MA ve MS
derecelerinde hala bir tez hazırlamak gerekmekle birlikte, bazı kurumlar bundan vazgeçebilir.


Doktora


Doktora düzeyinde mesleki derece ise kişiye akademik yetkinlik ve uzmanlaşma alanında
derinlik kazandırmaktadır. Doktora programlarının amacı, belirli bir alanda araştırmacı bilim
adamı yetiştirmektir. Doktora programları iki bölümden oluşmaktadır. Yeterlik Sınavı öncesi
ve doktora tezi aşaması. Doktora derecesi (PhD) hem dersleri hem de araştırma projesini
içerir. İlk iki yıl, öğrenciye akademik bir alanda kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla dersler ve
seminerler düzenlenir. Bu dönemi yazılı ve/veya sözlü sınavlar izler savunulacak doktora
tezinin konusu, o kişinin bundan sonraki akademik yaşamında hangi uzmanlık alanıyla
tanınacağının belirlenmesinde kilit rol oynamaktadır.
Günümüzde üniversitelerde, akademik ünvana sahip bir pozisyonda çalışabilmek, ders
verebilmek ve araştırma yapabilmek için doktora derecesi önkoşul durumuna gelmiştir.


1. Üniversite ve programa nasıl karar vermeliyim?
Web sayfaları bu konuda ön bilgileri toplamak iyi kaynak birer kaynaktır. her üniversitede,
mühendislik bilimleri için “Fen Bilimleri Enstitüsü”, sosyal vb. bilimler için “Sosyal Bilimleri
Enstitüsü“ bulunmaktadır. Bu enstitülerin web adresleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve
başvuru tarihleri kaçırılmamalıdır (Mayıs‐Haziran gibi başvurular başlamaktadır). Başvuru için
ayrıntılı bilgi de bu enstitülerin web sitelerinden öğrenilebilir. Ayrıca bazı bölümlerde kış 
döneminde yüksek lisansa başlama seçeneği olabilir, bunların başvuruları da farklı
aylardadır. Başvururken, elinizde bulunacak olan en önemli iki parametre, mezuniyet
ortalamanız ve ALES ( Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sinavi) sınav
sonucunuzdur. Programlar, öğretim üyeleri hakkında bilgi, yayınlar, akademik başarılar yer
alabilmektedir. Ayrıca programın bağlı olduğu bölümdeki akademisyen ve araştırma
görevlileriyle önceden görüşmek ve bilgi almak, beklentilerini önceden öğrenmek de önemli
olacaktır. Bunun yanı sıra, çevrenizde aynı programa devam eden birileri var ise o kişileden
bilgi almaktan çekinmeyin. Eğer o ana kadar oturduğunuz şehrin dışında bir seçim
düşünüyorsanız, ona göre kaynak planlaması ve yaşam biçiminizi tasarlamanız gerekecektir.
Bu konuları detaylı düşünerek önceden planmak yerinde olacaktır.


2. Farklı alanda mı, kendi alanında mı yüksek lisans tercih edilmeli?
Bu sorunun cevabı kişiye, bölümüne ve gelecekte yapacağı işe göre değişir. Ancak kendi
alanında yapılan yüksek lisans, kişinin kendi alanına daha hakim olmasına yardımcı olurken,
farklı alanda yapılan yüksek lisans da kişinin vizyonunu genişleterek olaylara farklı açılardan
bakabilmesine ve çalıştığı işte o programın kazandırdıklarına ihtiyacı olacaksa ilgili konuya
daha hakim olmasına yardımcı olur. Kişiye açılım getirmesi veya bir kariyer geçişi isteniyorsa
buna zemin hazırlaması açısından yüksek lisansın farklı alanda yapılması yararlı olabilir.
Ancak, lisanstaki programın çok dışında bir yüksek lisansa kabul durumunda ek olarak “uyum
dersleri”ni almak ( bilimsel hazırlık) gerekebilmektedir.


3. Yüksek lisans bitince hangi ünvan alınıyor?
Mühendisler ve Temel Bilimler lisans diplomasında BSc (Bachelor Of Science) olarak
gözükmekte, kendi alanında Master bitince MSc (Master of Science) olunmaktadır. Doktora
da yapılırsa, PhD (Philosophy of Doctorate) olunmaktadır.
Sosyal ve İktisadi ve İdari Bilimler lisans derecesine sahip olanlar B.A (Bachelor of Arts) almış 
olurlar. Yüksek lisansını aynı alanda yapanlar M.A olurlar. (Master of Arts)
Öğretmenlik ve temel bilimler lisans diplomasına sahip olup tezsiz yüksek lisansını eğitim
tezsiz yüksek lisansını tamamlayanlar M.Ed. derecesi alırlar Ancak, genel olarak Türkçe’de uzmanlık derecesi şeklinde anılmaktadır.

4.Tezsiz yüksek lisans nedir, normal (tezli) yüksek lisans ile arasında ne farklar vardır?

Tezsiz yüksek lisans genellikle paralıdır (fakat hepsi değil) ve 1 yılda biter (adından da
anlaşıldığı gibi bitirme tezi yapılmaz). Bazı üniversiteler, bazı bölümlerinin tezsiz yüksek
lisanslarını da açmaktadır. Genelde çalışanlara hitap eder ve ders saatleri akşam üzeri olur.
Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme,
bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Dolayısıyla doktora
eğitimine devam edebilmek için daha tercih edilir bir seçenek olabillir. Ancak A.B.D.de lisans
eğitimi sonrası doğrudan doktoraya başvurabilmek mümkün olabilmekte süresi dört beş yıl
arasında değişmektedir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve
mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı
ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun
olanlar, doktora programlarına başvuru yapabilir.


5.Yüksek lisans ne kadar zaman içinde tamamlanmalıdır?
Yönetmeliğe göre, dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla
tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını
tutturamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilmektedir. Öğrenciye, tezini jüri
önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilmektedir.
Askere geç gitmek ve o sırada master yaparken işte de çalışmak isteyenlerin, bu bilgilere
sahip olmasında yarar bulunmaktadır.


6.Yüksek Lisans programları için belirlenen kontenjanlara adayların seçiminde ALES ve
diploma not ortalamasının % ağırlıkları neler, bunlardan başka göz önüne alınan bir şey
var mı?
ALES puanı ve not ortalamasının ağırlıklarını her bölüm kendisi belirliyor, yani bu oran
programa göre değişmektedir. Ancak Genel not ortalamasının 2.50/ 4.00 altında olmaması
genellikle aranan asgari standart olmaktadır. Ayrıca istisna olarak, örneğin bitirdiği lisans
programının girişteki taban puanını da göz önüne alan üniversiteler de var ama genellikle
sadece bu iki etken değerlendirmeye alınıyor. Bazı programlara girişte mülakatta
yapılmaktadır. Bunun da sonuca etkisi bazen çok belirleyici olmakla birlikte enstitüye göre
değişmektedir. Bu bağlamda referans mektubu, amacını (niyetini) anlatan
kompozisyon/metin vs.)gibi dökümanlar da belirleyici rol oynayabilmektedir.


7.ALES nasıl bir sınavdır? Neyi amaçlar, kimler başvurabilir?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yüksek lisans veya doktora
programlarına başvuracak adayın sayısal, sözel ve mantıksal düşünme (akıl yürütme,
muhakeme) becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır.
Bu nedenle sınavda belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri
ölçme amaçlı sorular sorulmaz. Sorular, farklı alanlardan gelen tüm yükseköğretim kurumu
mezunlarının cevaplayabilecekleri şekildedir. Sınav Türkçe yapılır.
ALES, sayısal ve sözel olarak iki bölümden oluşan yetenek testi şeklinde yapılır. Birinci
bölümde sayısal, ikinci bölüm ise sözel sorular sorulmaktadır. Testin her bir bölümü için
cevaplama süresi 80 dakikadır. Bu süre değişebilir. Her dönemde bu sürenin ne kadar olduğu
test üzerinde belirtilir. Bir bölümün zamanını diğer bölüm için kullanamazsınız. Sözel bölüme
ancak herkes sayısal bölümü bitirdikten sonra toplu olarak geçilir.
Adayların ALES'ten, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans
diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları
gerekmektedir.


8 ‐ ALES’e girdim bir daha girmek zorunda mıyım? ALES sonucum ne kadar süre geçerli?
ALES sonuçları, sınav tarihinden itibaren iki yıllık bir süre için geçerlidir.


9. ALES’e nasıl başvurabilirim? Başvuru sırasında neler yapmam gerekiyor?
Başvuru formalarını için her ilde en az bir adet bulunan genellikle üniversite kampüslerinin
içine yerleştirilmiş ÖSYM bürolarından alabilirsiniz. Alacağınız her form için ayrı ücret
ödemeniz gerekiyor. Form içerisinde ALES Kılavuzu, Başvurma Belgesi, Sınav Ücreti Banka
Belgesi ve soru örneklerini içeren kitapçıktan oluşan başvuru evrakı bulunuyor.
Kılavuzda belirtilen kurallara göre dolduracağınız Başvuru Belgesi, sınav ücretinin ilgili
bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu ve ÖSYM Kuponunuzu, kılavuzda belirtilen
tarihe kadar kendi üniversitenize, mezun iseniz herhangi bir üniversiteye onaylatarak teslim
etmeniz gerekiyor.
Bir süre sonra sınava girilecek bina ve salonu gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi,
sınavdan önce adayların adreslerine gönderilir.


10‐ ALES'e birden fazla kez girdim. Son aldığım puan mı yoksa en yüksek puan mı
geçerli?
Birden fazla kez ALES'e girmiş olanlar geçerlilik süresi içerisinde istedikleri sınav sonucunu
kullanabilirler. En son girdiğinisz ALES puanını kullanma zorunluluğunuz yoktur. Geçerlilik
süresi içerisinde en yüksek puana sahip ALES sonucunuzu kullanabilirsiniz.
Detaylı Bilgi: www.osym.gov.tr


11. MBA programları ne zaman tercih edilmelidir?
MBA (Master of Business Administration ‐ İşletme Yönetimi Mastırı) programlarının amacı
kişileri, bugünün rekabetçi dünyasında yönetim sorumluluğunu üstlenebilecek bireyler
haline getirecek şekilde eğitmektir.Gerek işletme gerek farklı alanlardan mezun olanlar,
yöneticilik ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla bu programlara
başvurabilmektedir. Çağdaş yönetim tenikleri, İnsan kaynakları yönetimi, pazarlama
İletişimi vb. dersler yer almaktadır.
MBA program türleri neler?
1. İki yıllık tam zamanlı MBA
2. Bir yıllık tam zamanlı MBA:
3. Yarı zamanlı MBA
4. Açık veya uzaktan öğrenim yoluyla MBA (e‐ MBA)
5. Modüler MBA
6. Şirket/Konsorsiyum MBA’i
7. Executive (Yönetici) MBA’i


YURTDIŞI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
ABD’de Lisansüstü Öğrenim
ABD'de yaklaşık 1200 akredite eğitim kurumu lisansüstü öğrenim programı sunmaktadır.
Bunların üçte biri doktora derecesi vermektedir. Doktora programı sunan enstitülerin
çoğu büyük kamu üniversiteleridir. İster kamuya ait ister özel olsun, Amerikan enstitüleri
özerktir ve kalite bakımından aralarında fark yoktur. Hemen her eyalet en az iki kamu
üniversitesine finansal destek verir.
Üniversiteleri seçmek, başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlamak, finansal yardım ve burs
için müracaatta bulunmak vs. genellikle en az 12 ay alır.
ABD'de lisansüstü öğrenim pahalıdır. Geçim masrafları 9000 ila 15.000 dolar arasında
değişirken, yıllık öğrenim harçları 24000 dolara kadar çıkabilir. Bazı enstitüler lisansüstü
çalışma yapan yabancı öğrencilere finansal yardım yapmaktadır. Bunların çoğu ihtiyaç
eksenli olmaktan çok başarı esaslıdır, öyle ki, sadece olağanüstü akademik başarı gösteren
öğrenciler finansal yardım almayı umabilirler. Lisansüstü öğrenim gören yabancı
öğrencilerin % 49'unun başlıca mali geliri kişisel ve ailevi kaynaklar ve % 36'sını ise ABD
kurumlarının sağladığı yardımlarıdır.
Burslar ve diğer finansal yardımlar ABD'deki öğrenimin toplam masrafını karşılamaya
yetmeyecektir. Ek parasal kaynaklar bulmanız gereklidir.
Lisansüstü öğrenim aşamasında sporcu bursları mevcut değildir.
Önde gelen ABD lisansüstü öğrenim kurumlarına giriş için sıkı bir rekabet vardır. En seçkin
lisansüstü öğrenim okulları, başvuruların % 20'sinden daha azını kabul etmektedir.
Yabancı öğrencilerin çalışma imkanları çok sınırlıdır ve “ABD Immigration and
Naturalization Service” tarafından sıkı biçimde düzenlenmiştir.
Öğrenci vizesi almadan önce, ABD konsolosluğuna, öğrenim ve yaşam giderlerinizi karşılamak
için yeterli finansal kaynağa sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Çalışmak suretiyle elde
etmeyi umduğunuz muhtemel gelir, öğrenci vizesi almak için uygun bir finansal kaynak olarak
kabul edilmez. Öğrenim harcı, konaklama, seyahat ve yaşam giderlerine ek olarak, sağlık
sigortası için de para ayırmanız gerekir.
Lisansüstü eğitim sonunda çeşitli dereceler alınır. En yaygın olanlar sosyal bilimlerde yeterlilik
(MA), teknik ve bilimsel konularda yeterlilik (MS), işletme (MBA), güzel sanatlar (MFA), hukuk
(LLM), sosyal çalışma( MSW) ve eğitimde yeterlilik (EdS)'tir. Doktoradaki en yaygın bitirme
dereceleri, çeşitli alanlarda (PhD), eğitim (EdD), hukuk (UD), bilim (DSc), din ve ilahiyat
(DD)tır. Master öğrencileri genellikle bir ya da iki yıllık lisans üstü çalışmalardan sonra lisans
üstü dereceler alabilirler. Doktora genelde beş veya yedi yılda tamamlanır. Eğer master
derecesiyle doktora programına başlarsanız daha kısa sürede doktora eğitiminizi
tamamlayabilirsiniz.
Okul Seçimi
Okul seçerken öncelikle ilgi alanınızı dikkate almalı, okulun büyüklüğünü ve coğrafi
konumunu göz önünde tutmalı ve yabancı öğrencilere finansal yardım yapıp yapmadıklarını
hesaba katmalısınız. Bunlara ek olarak öğretim üyelerinin kalite ve ünlerini, okulun
kütüphanesini, bilgisayar ve laboratuar imkanlarını ve programların ayrıntılarını
değerlendirmeye almalısınız.
Lisansüstü Kabul Şartları
Kabul şartları kurumsal ve bölümsel olmak üzere iki türdür. Kurumsal şartlar okul
tarafından belirlenir ve bütün öğrencilere uygulanır. Kurumsal olanlara göre daha özel
nitelikteki bölüm şartları ise adayın söz konusu öğrenim alanına kabulünü belirler. Kurumsal
şartlar arasında şunlar yer alır:
Dört yıllık bir lisans öğrenimi belgesi: Başvurduğunuz okullar resmi not çizelgeleri
(transkript) de isteyebilir.
Destekleyici referans ve tavsiye mektupları: Profesör veya öğretim görevlilerinden alınmış 
iki veya üç mektup gerekebilir.
Başvuru yazısı/essay: Bir başvuruda sonucu belirleyici faktör olabilir. İçeriği genel ve
kapsamlı bir şahsi tanıtım veya okulun yönelttiği sorulara özel cevaplar şeklinde olabilir
Giriş testi puanları: ABD üniversiteleri tarafından istenen bütün standart testler için Kayıt ve
Enformasyon Bültenlerini AAEF'den temin etmek mümkündür. Test hazırlık materyalini de
aynı yerden sağlayabilirsiniz. Her üniversite test şartlarını açıklar; en yaygın olanları
şunlardır:
(GRE ‐ Graduate Record Exam): Genel Test, uzun bir zaman diliminde edindiğiniz sözel,
sayısal ve analitik düşünme yeteneğinizi ölçer. Konu Testleri ise belirli bir öğrenim
alanındaki başarıyı değerlendirir.
(GMAT ‐ Graduate Management Admission Test): Bu test, uzun bir zaman dilimi içinde
gelişen sözel, matematiksel ve analitik yazma becerilerini ölçer ve genellikle lisansüstü
yönetim okullarına giriş için istenir.
(TOEFL ‐ Test of English as a Foreign Language): Bu test, ana dili İngilizce olmayan
öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ölçer.
Başvuru işlemleri
Amerikan akademik yılı Eylül'den Mayıs'a kadar devam eder. Öğrenime başlayacağınızı
umduğunuz zamandan en az 12 ay (15‐16 ay daha isabetli olacaktır) önce araştırmanıza
başlamanız en iyisidir.
Kayıttan bir yıl önce
Nisan‐Haziran
İlgilendiğiniz alanda lisansüstü programlar sunan kurumları araştırmaya başlayın ve
üniversite dışı muhtemel finansal yardım imkanlarını gözden geçirin. Sizi kabul edecek
üniversite aynı zamanda finansal yardımda da bulunsa bile, bu bütün öğrenim ve yaşam
giderlerinizi karşılamaya yetmeyecektir.
Temmuz‐Ağustos
Bu dönem boyunca, hangi standart kabul testlerine girmeniz gerektiğini belirleyin ve
kaydınızı yaptırın. Yabancı öğrenci başvuru formlarını doğrudan her kurumun Graduate
Admissions Office'inden istemeniz gerekir. Mektup, faks veya e‐posta yoluyla başvurmayı
düşündüğünüz program hakkında temel ayrıntıları öğrenin. Üniversite genellikle fiyatlar,
kabul şartları, vizeler vs hakkında bilgi gönderir. Ağustos sonuna kadar, resmen
başvurmayı düşündüğünüz beş‐altı kurum belirlemeniz iyi olur.
Eylül‐Aralık
Eylül ve Aralık arasında başvuru formlarını dolduracak, giriş testlerine girecek, seçtiğiniz
okullara göndereceğiniz referans mektuplarını ve orijinal transkriptlerinizi temin edecek,
ve burs bulmaya çalışacaksınız. Son başvuru tarihlerine dikkat edin. Bu tarihler değişmekle
birlikte genellikle Aralık ve Mart ayları arasındadır. Belirtilen tarih genellikle başvuruların
ve diğer belgelerin (referanslar dahil) kabul edildiği son gündür. Pek çok okulda "roling
admission" politikası uygulanır, yani başvurular, alınış sırasına göre değerlendirilir. Böyle
bir kabul sürecinin işlediği okulda son başvuru tarihi Nisan başı olabilir, fakat başvurular
hemen değerlendirmeye alınacak ve Kasım ayı ortasında kabul kararları belli olacaktır.
Başvuru formlarını doldururken "statement of purpose"(amaç beyanı) veya essay
yazmaya özel önem verin. Çoğu üniversite için bunlar başvurunun önemli bir parçasıdır.
Amaç yazısında, aşağıdaki hususları ifade edeceksiniz:
Lisansüstü programla ilgisi bulunan araştırma ve çalışmalarınız.
Söz konusu üniversiteye olan özel ilginiz (üniversite ve bölüme dair bilgilerinizi
ekleyebilirsiniz).
Lisansüstü öğreniminizle ilgili kişisel, akademik ve mesleki hedefleriniz.
Sizi diğer adaylardan ayıran özellikler ve diğer ilgili bilgiler.
Kayıt Dönemi
Mart‐Mayıs
Kabul teklifi, şayet mevcutsa üniversitenin size sunmak üzere hazırladığı finansal yardımın
ne kadar olduğunu içerir. Bir kabul teklifini onayladığınızda, size kabul teklifi getiren diğer
okullara, cevabınızın olumsuz olduğunu bildirmelisiniz.
Haziran‐Ağustos
Devam edeceğiniz okuldan, kabul edildiğinizi gösteren belgeyi (ya I‐20 formu ya da IAP‐ 
66) aldıktan sonra vize için başvurabilirsiniz. İki tür öğrenci vizesi vardır: F‐1 ve J‐1. J‐1
"exchange visitor" vizesi sadece ABD hükümeti, bir akademik kurum veya bir başka
sponsor organizasyon tarafından desteklenen öğrencilere verilir. Mesela Fullbright
burslarını kazanan öğrencilere J‐1 vizesi verilir. F‐1 öğrenci vizesini almak için kabul
edildiğiniz okulun vereceği I‐20 formuna ihtiyacınız olacaktır. F‐1 vizesi için başvuranlar,
tam finansal desteğe sahip olduklarını ispatlamak zorundadır. Beraberinizde
götüreceğiniz, size bağlı kimselerin ABD'de çalışması yasaktır. F‐1 vizesi düzenlemeleri,
kampüs dışı çalışmayı sınırlandırır. Bir Amerikan işçisine ve öğreniminize mani olmayacak
şekilde haftada 20 saate kadar kampüs içinde çalışmak mümkündür.
Öğrenciler her iki vizeyle de öğretim veya araştırma asistanı olarak çalışabilir. Bu
çalışmalar için Immigration and Naturalization Service tarafından önceden onay
gerekmez, çünkü bunlar, öğrenim programının tamamlayıcı bir parçası olarak kabul edilir.
Her iki vize de, öğrenimin tamamlanmasından sonra belirli şartlar altında pratik eğitim ve
iş tecrübesi imkanı sunar.
Burslar
Burs Türleri
Devlet Bursları: Bu bursların en yaygın olanı Yüksek Öğretim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından Türk üniversitelerinin akademisyen ihtiyacını karşılamak amacıyla yüksek lisans
10
öğrencilerine verilmekte olan ve bursiyerlerden eğitimlerini tamamlamalarından sonra geri
dönüp atandıkları üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmalarının istenildiği burslardır.
Özel Burslar: Özel şirketler, vakıf ve dernekler gibi organizasyonlar tarafından maddi ihtiyaç,
akademik yetenek gibi kriterlere dayalı olarak verilen burslardır. Bazı şirketler bursiyerin
eğitim bitiminde belirli bir süre şirkette çalışması şartını koymaktadırlar.
Fellowship: Doktora ya da araştırma görevlilerine verilen bir yardım türüdür. Genelde
lisansüstü eğitimde üstün akademik başarı gösteren öğrencilere verilir. Karşılıksız Burs
ödülüne layık görülürseniz üniversiteye eğitim ücreti (tuition) ödemezsiniz ve ayrıca size
Amerika’da bulunduğunuz sürece tüm yaşam masraflarınızı karşılayacak aylık maaş verilir.
Karşılıksız Burs sayesinde her ay alacağınız para masraflarınızı karşılayacak düzeydedir.
Böylesi bir burs şüphesiz en ideal olanıdır. Üniversite sadece okumanızı ister ve bunun için
size üste para verir. Bu şekilde size yatırım yapan üniversitenin sizden beklediği, bilime bir
şekilde katkıda bulunup okulun adını en iyi şekilde duyurmanızdır. Karşılıksız Burs ödülleri
genellikle ilk ya da ilk iki sene için verilir. Hemen her doktora programının ilk senesinde
dersler alıp sınavlara hazırlanıyor olacağınız için karşılıksız burs almış olmak sizin için çok
büyük bir avantaj olacaktır; zira mali kaygınız olmayacağı için tüm zamanınızı derslerinize
verebilirsiniz.
Asistanlıklar (yurtdışı)
Asistanlık özellikle lisansüstü öğrenim gören öğrenciler için en önemli maddi yardım
kaynağını oluşturmaktadır. Lisans eğitimi alanların da sınırlı da olsa yararlanabildiği bu imkan
özellikle master ve doktora öğrencileri için en ideal burs kaynaklarından birini
oluşturmaktadır. Asistanlık, öğrencinin kendisine verilen sorumlulukları yerine getirerek
üniversite bünyesinde çalışması ve bunun karşılığında öğrenim ve yaşam giderlerini tamamen
veya kısmen karşılayacak bir miktar ödenmesi şeklinde olmaktadır. Asistanlık kapsamında
elde edilecek maddi kaynakların miktarı ve yerine getirilmesi gereken sorumluluklar
asistanlığı sağlayan bölüm veya öğretim görevlisi tarafından belirlenmektedir. Asistanlığın F‐1
vizesine tabi olarak öğrenim gören erkek öğrenciler için bir avantajı da çalışma sürelerinin
bedelli askerlik kapsamında değerlendirilmesidir.
Asistanlıklar 3 grupta sınıflandırılmaktadır:
Teaching Assistantship (Öğretim Asistanlığı)
Bu asistanlık türü daha çok doktora seviyesinde öğrenim gören öğrencilere konulara
hakimiyet ve ders anlatabilme kriterleri de gözönünde bulundurularak verilmektedir.
Asistanlık verilen öğrencilerden bir veya daha fazla dersin laboratuvar ve diğer uygulama
içerikli bölümlerine dersi veren öğretim görevlisi adına girmeleri ve gerektiğinde ders
konularını anlatmaları istenmektedir.
Research Assistantship (Araştırma Asistanlığı)
Öğretim görevlilerine bilimsel çalışmalarında yardım etme veya üniversite bünyesinde
yürütülen araştırma projelerinde görev almayı gerektirmektedir. Asistan olan öğrenciden
istenilecek çalışma ve verilecek sorumluluklar öğretim görevlisi ya da proje sorumlusu
tarafından belirlenmektedir.
Administrative Assistantship (Yönetim Asistanlığı)
Üniversite bünyesindeki idari birimlerde yönetime yardımcı olmak, bilgisayar veya deney
laboratuvarlarının gözetim ve işleyişinden sorumlu olmak gibi sorumlulukların verildiği ve
bazı üniversiteler tarafından uygulanan bir asistanlık statüsüdür.
Master İçin Asistanlık Nasıl Alınır?
Asistanlık almanın koşulları okuldan okula değişmektedir. Asistanlığa başvurabilmeniz ve
kabul edilmeniz için, öncelikle o okuldan kabul almış olmanız, ve akademik olarak başarılı
olmanız gerekir. Başvurunuz sırasında geçmiş tecrübeleriniz de önem taşımakla beraber, her
departmanın ve öğretim üyesinin değişik kriterleri olabilir.
Asistanlık kontenjanlarının sınırlı olmasından ve talebin yüksek olmasından dolayı asistanlık
için genelde yoğun bir rekabet ortamı vardır. Asistanlık almak gibi bir amacınız varsa, başvuru
formlarında bu konularla ilgili bölümleri doldurmaktan çekinmeyin. Her ne kadar genelde
Amerika'ya geldikten sonra asistanlık arama ortamı daha uygunsa da, daha Amerika'ya
gelmeden asistanlık alan çok kişi olmuştur. Bu konuda bazı okullar GMAT ya da GRE
puanlarıyla üniversite not ortalamanıza bakabilir. Ayrıca iş tecrübeniz ve de özgeçmişiniz de
önemli olabilir. Başvuru formlarınızı gönderdikten sonra asistanlıklarla ilgilenen yetkili kişiye
başvurunuzu takip amaçlı göndereceğiniz bir e‐mail şansınızı arttırabilir. Amerikalılar takipçi
insanları severler ve de aşırıya kaçmadan gönderilecek bir e‐mail bu kişiyle bir diyalog
başlatmanızı sağlayabilir ve bu da size asistanlık için fırsatlar yaratabilir.
Okulunuzda eğitime başladıktan sonra da sürekli asistanlık arayabilirsiniz. Her dönem birçok
asistan mezun olmakta ve de kontenjan açılmaktadır. Profesörlerle iyi ilişkiler içinde olmak,
oluşabilecek boşlukları iyi takip etmek ve not ortalamanızı yüksek tutmak asistanlık alma
şansınızı arttıracak faktörlerdir. Ayrıca eğitim gördüğünüz branş ile ilgili asistanlıklara
başvurmak da izlenecek bir başka etkili yöntemdir.
Öğrenci Değişim Programları: Devletler ya da organizasyonlar arasında varılan anlaşmalar
sonucunda düzenlenen öğrenci değişim programları da program kapsamında gönderilen
öğrencilerin eğitim ve yaşam giderlerini tamamen veya kısmen karşılamaktadırlar.
Bu burs türlerine ek olarak ve genelde öğrencilerin özel gayretleri sonucunda diğer burs
olanakları da ortaya çıkabilmektedir.
Chevenıng Bursları ‐ İngiltere
İngiltere'de eğitim görmek isteyen yabancı öğrenciler için eğitimlerini kolaylaştıracak bir
imkan da İngiliz Chevening Bursları'dır. Her yıl dünya çapında 2200 den fazla Chevening
Bursu verilmektedir. Türkiye Avrupa’da en fazla Chevening bursu verilen ülkedir. Türkiye’de
programın başladığı 1988 yılından bu yana 1600 den fazla Türk öğrenci bu burstan
yararlanmıştır. Bugün pek çoğu kamu ve hükümet görevlerinde, uluslar arası kurumlarda,
gazetecilik, ticaret, bilim ve eğitim alanlarında ve Sivil Toplum Kuruluşlarında sorumluluk
üstlenmiş durumdadırlar.
Türk Öğrenciler İçin İngiliz Chevening Bursları
Bu programın amacı, lisansüstü eğitimlerini İngiltere'de tamamlamak isteyen Türk
öğrencilere, kariyerlerinin gelişimi ile doğru orantılı lisansüstü çalışmalar için fırsatlar
yaratmaktır. Adayların 30 yaşını doldurmamış, akademik not ortalamasının 3.00‐4.00 veya
75‐100 arasında olması ve iyi derecede İngilizce bilmesi gerekmektedir.
Nasıl başvurulur?
Öğrenim görmek istediğiniz programı seçtikten sonra başvuru için aşağıdaki belgeleri teslim
etmeniz gerekmektedir:
Başvuru formu
2 adet referans mektubu (resmi)
Transcript
Diploma
Başvurunuz uygun görüldüğü takdirde İngilizce seviyenizi öğrenmek amacıyla bir sınava
girmeniz istenecektir. Bütün bunlardan sonra seçim komitesi sizin Chevening Bursu için
uygun bir aday olup olmadığınıza karar verecektir.
Tercih Edilen Konular
. Siyasal Bilgiler & Uluslararası İlişkiler
. Uluslararası Hukuk & İnsan Hakları
. European Studies
. Gazetecilik
. Sosyal Bilimler
. Çevre ile ilgili çalışmalar
Başvuru sahibi İngiltere'de uygun bir programa yerleştirilecektir. Mevcut kurslar hakkında
bilgi British Council'ın İzmir, Ankara ve İstanbul ofislerinden temin edilebilir.
Burs Kapsamı
Burs ücreti öğrencinin okul ücretinin tamamını kapsar. Bunun dışında öğrenci aylık olarak
konaklama, kitap ve cep harçlığını karşılayacak miktarda burs alır.
Detaylı bilgi için : http://www.britishcouncil.org/tr/turkey‐learning‐funding‐chevening.htm
veya Türk Eğitim Vakfı (TEV), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), Türk Eğitim Derneği
(TED) ve HSBC ile ortak burslar hakkında bilgi almak için
Müberra Erdem
Burslar Koordinatörü
British Council, Ankara
Tel: 0312 455 3653
e‐posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
ile irtibat kurabilirsiniz.
Fulbrıght Öğrenci Bursları
Türkiye ‐ Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu’nca 2008‐2009 ders
yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans (master) öğrenimi yapmak isteyenler ile,
tez aşamasında araştırma yapmak isteyen doktora öğrencilerine burs verilecektir.  
Burslar; tıbbın klinik dalları hariç (doktorluk, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, eczacılık ve
klinik psikoloji) her alan için açıktır.
Fulbright Öğrenim Burslarına başvuran adayların;
Türk vatandaşı olmaları (ABD vatandaşları ile Green Card sahibi olanlar başvuramaz),
Çok iyi derecede İngilizce bilmeleri,
Sağlıklı olmaları gereklidir.
Yüksek Lisans Burslarına; üniversite öğrenimi süresince aldıkları notların ortalaması; 4.00
üzerinden en az 3.00 ya da 100 üzerinden en az 75 olan, 4 yıllık üniversite mezunları
başvurabilmektedir.
ABD’de öğrenimine başlayacağı tarihte herhangi bir bilim dalında yüksek lisans derecesi
sahibi olanlar Fulbright burslarına başvurabilirler. Ancak; öncelik yüksek lisans için ilk kez
başvuracak adaylara verilecektir.
İşletme Dalında (MBA) başvuran adayların başvuru tarihinde en az bir yıllık fiilî iş tecrübesi
olması zorunludur.
Doktora Tezi Araştırma Burslarına; Türkiye'de bir doktora programına kayıtlı bulunan ve son
başvuru tarihinde tez aşamasına gelmiş olan doktora öğrencileri başvurabilirler.
Üniversite öğrenimlerini lisans veya yüksek lisans düzeyinde ABD’de yapmış olanların,
Fulbright Öğrenci Burslarına başvurabilmeleri için, yurda kesin dönüş tarihinden itibaren, en
az 3 yıl geçmiş olması şarttır. Başvuru zamanında, ABD’de yüksek öğrenim yapmakta olan
kişiler burslara başvuramazlar.
Detaylı bilgi: http://www.fulbright.org.tr/
Fulbright Eğitim Komisyonu
Şehit Ersan Caddesi 28‐4 Çankaya 06680 ANKARA
Tel: (312) 427 1360 ‐ 428 4824
Faks: (312) 468 1560
e‐posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Fulbright Eğitim Komisyonu ‐ İstanbul İrtibat Bürosu
Gümüşsuyu, Dümen Sokak 3‐11
Taksim 34437 İSTANBUL
Tel: (212) 244 1105
Faks: (212) 249 7581
e‐posta: fulb‐Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
TEV Yurt Dışı Bursları
TEV, ülkemizin gereksinim duyduğu üst düzey yönetici ve uzmanların yetiştirilmesine
katkıda bulunmak amacıyla yurt dışı burslarını 1969 yılında vermeye başlamıştır.
Başlangıcından bu yana verilen yurt dışı bursları beş ana grubtan oluşmaktadır
1. TEV‐A.B.D. ve AVRUPA YÜKSEK LİSANS BURSLARI:
2. TEV‐İNGİLTERE YÜKSEK LİSANS BURSLARI:
3. SADBERK KOÇ YÜKSEK LİSANS ve ARAŞTIRMA BURSLARI
4. DR. HİKMET BİRAND DOKTORA BURSLARI:
TEV'in DİĞER YURT DIŞI BURSLARI
TEV'e YURT DIŞI BURS İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TEV tarafından, yurt dışı burslarının başvuru süresi ve yöntemi basın aracılığıyla ilan edilir.
Aynı zamanda öğretim kurumlarına da bilgi verilir. Adaylar bu ilanlar ve bilgilere göre
başvuruda bulunurlar.
Türk Eğitim Vakfı, Yüksek Lisans öğrenimi için yurt dışına üç yoldan burslu öğrenci
yollamaktadır;
a. Türk Eğitim Vakfı tarafından tamamı karşılanan burslar; genellikle İşletme Yönetimi,
Mühendislik ve Sosyal Bilimler dallarında verilmektedir. Bu bursların dalları her yıl tekrar
gözden geçirilir.
b. Türk Eğitim Vakfı ile İngiliz Hükümeti'nin müşterek verdiği burslar; Elektrik‐Elektronik,
Bilgisayar, Çevre ve Endüstri Mühendisliği ile Basın Yayın ve Halkla ilişkiler, Ekonomi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dallarındadır. Burs şartları ve dalları her yıl yeniden
gözden geçirilir.
c. Sadberk KOÇ fonunun gelirleriyle verilen burslar; Geleneksel Türk El Sanatları (Resim
Restorasyonu dahil), Müzecilik, Kütüphanecilik ve Müzik dallarındadır. Bu bursların
tamamı Sadberk KOÇ Fonu'ndan karşılanmaktadır.
Bilgi için: http://www.tev.org.tr
Jean Monnet Eğitim Bursları (AB)
Avrupa Birliği’nin verdiği burslardır. Program üye ülkelerden birinde bir
yıllık bir lisansüstü programa katılarak, Türkiye’nin uyum süreci çabalarına
katkıda bulunacak ilgili disiplinlerde çalışmalar yürüterek resmi, kamu ve
özel sektör ile üniversitelerin katılımını teşvik etmektedir.
Kimler Başvurabilir?:
• Türkiye’deki üniversitelerde son sınıf öğrencisi
• Türkiye’deki üniversitlerde yüksek lisans öğrencisi
• Türkiye’deki üniversitelerde akademik personel ya da hâlihazırda en az bir lisans
derecesine sahip olan idari personel
• Türk Kamu kuruluşlarında halihazırda çalışan ve en az bir lisans derecesine sahip olan
personel
• Türk özel sektöründe halihazırda çalışan ve en az bir lisans derecesine sahip olan adaylara
açıktır.
Belirlenmiş olan çalışma konuları şöyledir:
Malların Serbest Dolaşımı; İşçilerin Serbest Dolaşımı; İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu
Serbestisi; Sermayenin Serbest Dolaşımı; Kamu Alımları; Şirketler Hukuku; Fikri Mülkiyet
Hukuku; Rekabet Politikası (Devlet Yardımları); Mali Hizmetler; Bilgi Toplumu ve Medya
(Telekomünikasyon Politikası); Tarım ve Kırsal Kalkınma; Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki
Sağlığı Politikası; Balıkçılık; Taşıma Politikası; Enerji; Vergilendirme; Ekonomik ve Parasal
Politika; İstatistik; Sosyal Politika ve İstihdam; İşletmeler ve Sanayi Politikaları; Bölgesel
Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu; Yargı ve Temel Haklar; Adalet, Özgürlük ve
Güvenlik; Çevre; Tüketici ve Sağlığın Korunması; Gümrük Birliği; Dış, Güvenlik ve Savunma
Politikaları, Mali Kontrol.
Detaylı Bilgi çin: http://www.jeanmonnet.org.tr
İSVEÇ‐TÜRKİYE Avrupa Çalışmaları Eğitim Bursları
İstanbul’daki İsveç Konsolosluğu tarafından verilen ve İsveç Enstitüsü
tarafından düzenlenen burslardır.
Alanlar:
‐ Avrupa Çalışmaları alanında, master ve daha ileri düzeydeki eğitim
çalışmalarını kapsar.
Kapsam:
‐ Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için aylık 7.500 SEK (750$)
‐ Yaşam giderleri
‐ Sağlık sigortası
Detaylı Bilgi çin:
http://www.sweden.se
Alman Akademik Değişim Servisi
(DAAD – Almanya)
Almanya’da öğrenimine devam etmek isteyen adaylara yöneliktir.
Burslar lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsar.
Alanlar:
‐ Tarım ve Ekoloji
‐ Ekonomi ve Kamu Yönetimi
‐ Mimarlık ve nşaat
‐ Beşeri Bilimler
‐ Sanat ve Sanat Çalışmaları
‐ Hukuk
‐ Biyo Bilimler
‐ Dil Bilimleri
‐ Tıp/Halk Sağlığı
‐ Eğitim Bilimleri
‐ Mühendislik Bilimleri
‐ Doğa Bilimleri
‐ Jeobilimler
‐ Sosyal Bilimler
‐ Matematik/Bilgisayar Mühendisliği ‐ Spor Bilimleri
İlgili web sayfasındaki burslar üç kritere göre belirlenir:
‐ Çalışılmak istenen konu
‐ Vatandaşı olunan ülke
‐ Çalışmanın statüsü (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doktora Sonrası)
Detaylı Bilgi çin: http://www.daad.de/deutschland
Fransa Master ve Mühendislik Öğrenimi Bursları
Master yapmak ya da uluslararası mühendislik diploması almak için verilen
burslardır.
Kapsam:
‐ yaşam giderleri
‐ sosyal sigorta
‐ kayıt ücretleri
Koşullar:
‐ 4 yıllık bir üniversite mezunu olmak
‐ Not ortalaması 3.00/4.00 veya 75/100 olmak
‐ 30 yaşından küçük olmak
‐ Dersleri izleyebilecek düzeyde Fransızca biliyor olmak
Başvuru:
‐ Başvuru Formu
‐ Özgeçmiş 
‐ Diplomalar
‐ 1 referans mektubu
‐ Öğretim projesini anlatan gerekçeli mektup
Detaylı Bilgi çin: http://www.ambafrance‐tr.org
AUF (FRANKOFONİ’NİN ÜNİVERSİTELERARASI AJANSI) EĞİTİM BURSLARI
AUF bursları:
Master öğrenimi için 10 ay,
Doktora öğrenimi için 10 ay (yenilenebilir),
Doktora sonrası eğitim için verilir.
Detaylı Bilgi çin: http://www.auf.org
ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ BURSLARI (AB)
SOCRATES’in yüksek öğretim alanındaki eylem alanı olan ERASMUS programı her türlü
yüksek öğretim kurumuna açıktır. Her disiplinden ve düzeyden (lisans, yüksek lisans,
doktora) öğrenciler ve öğretim elemanları ERASMUS’tan yararlanabilir.
Amaçlar
ERASMUS programının en temel amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve
Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Belirtilen amaçlar,
∙ üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik etmek,
∙ öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlamak,
Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasını
sağlamak ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmaktır
Leonardo “Hareketlilik/Yerleştirme” Projeleri Bursları (AB)
Hedef kitlesi yüksek öğretim öğrencileri ve yeni mezunlardır.
Süresi 9‐52 hafta ile sınırlıdır.
Kapsam:
‐ yılda en fazla 5000 € ödenek
Koşullar:
‐ Kurumsal başvuru yapılmalıdır.
‐ Söz konusu eğitim kurumu öğrencisinin bir AB ülkesinde staj yapabilmesi
için, Avrupa Komisyonu’na hitaben, ilgilendiği sektörün durumunu ele
alan kapsamlı bir proje teklifi verilir.
Detaylı Bilgi çin: http://ua.gov.tr
İkili Kültür Anlaşmaları Çerçevesinde Verilen Hükümet Bursları
Burslar her yıl üniversitelere ve ilgili kurumlara duyurulmakta ve adayların seçimi Milli
Eğititim Bakanlığı’nca oluşturulanKarma Burs Komisyonları tarafından yapılmaktadır.
Duyurular Milli EğitimBakanlığı internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Detaylı Bilgi çin: http://www.meb.gov.tr
Avusturalya Hükümetinden Türk Akademisyenler İçin Burslar
Lisansüstü öğrencileri ve araştırmacılar için süre : 1 veya 2 dönemlik olarak verilmektedir.
Verilecek destek miktarı : 50 000 $. Ayrıca Avustralya Hükümeti Lisansüstü ve doktora
sonrası araştırmacılar için de burs vermektedir. Burs süresi 4‐6 aydır.
Destek miktarı :25 000 $
Detaylı bilgi için: http://www.endeavour.dest.gov.au   
Not: Burada bahsedilen burs veren kurum ve hükümetler eğitim burslarının yanında
araştırma bursları da vermektedirler.
ÖNEMLİ BİLGİLENME ADRESLERİ
- http://www.bahcesehir.edu.tr/sosyalbilimler
- http://www.bahcesehir.edu.tr/fenbilimleri
- http://ik.marmara.edu.tr/marmaraik/kd3.php
- http://degirmencioglu.bilgi.edu.tr/PLE/3‐ple.htm
- TOEFL‐ Test of English as a Foreign Language http://www.toefl.org
- GMAT‐ Graduate Management Admissions Test http://www.gmat.org
- GRE‐ Graduate record Examinations www.ets.org/gre/
- http://www.mezun.com
- http://www.fastweb.com
- http://www.tuba.gov.tr/burs.html
- http://www.icep.org.tr/burslar.htm
- http://www.rehberlik.com/kredi01.htm
- http://www.rehberlik.com/kredi.htm
- http://www.amerikadaogrenim.com/scholarships/assistantships.php
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SİZE NASIL DESTEK OLABİLİR?
CO‐OP Kariyer Ofisi, üniversiteye ilk adım attığınızdan günden mezuniyete ve mezuniyet
sonrasına kadar kariyer gelişimiz konusunda size destek olabilecek çalışmalar
tasarlamıştır.
Randevu ve bilgi için:
Web : http://coop.bahcesehir.edu.tr
Telefon : (0 212) 381 01 63 – 60
E‐mail : coop‐Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Programları için, www.bahcesehir.edu.tr adresinden
“Enstitüler” linkini ziyaret edebilirsiniz.

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com